05. Brezina, Peter, Jozefák, Pavol: Mozaika dejín Myjavy a Turej Lúky

Peter Brezina, Pavol Jozefák:

Mozaika dejín Myjavy a Turej lúky z pohľadníc, fotografií, máp, dokumentov

vlastným nákladom, Skalica, 2022

„Myšlienka vytvoriť knihu o Myjave sa zrodila medzi zberateľmi pohľadníc. Chceli sme ukázať vzhľad Myjavy so starými ulicami, námestiami a množstvom meštianskych a ľudových stavieb, ako ich zachytili pohľadnice od konca 19. storočia,“ hovorí Peter Brezina, autor mnohých publikácií.

Pavol Jozefák ako zberateľ sústredil veľké množstvo fotografií k dejinám Myjavy. Mnohé z pohľadníc a fotografií upadli do zabudnutia alebo neboli vôbec publikované. Pohľadnice po r. 1950 dokumentujú najmä stavebnú premenu mesta do dnešnej podoby. Pomerne veľa pohľadníc zachytilo ľudový odev a zvyky. Pôvodný zámer knihy – publikovať myjavské pohľadnice – sa rozrástol o fotografie a následne aj o dokumenty. Turá Lúka, ktorá dnes tvorí mestskú časť Myjavy, mala síce menej pohľadníc, ale zato bohatú dokumentáciu. A hoci pôvodne o nej autori nemali v pláne písať, nakoniec sa rozhodli zaradiť ju do publikácie. Rozsah knihy postupne narastal až na konečných 432 strán.

Peter Brezina, rodák z Holíča, je regionálnym historikom, vášnivým zberateľom a autorom niekoľkých publikácií zameraných na zdokumentovanie historických miest a života na Záhorí.

Pri výbere autori preferovali témy, ktorým bola doteraz venovaná menšia pozornosť. Dôvodom bol fakt, že o Myjave už boli vydané tri obsiahle monografie. Aktuálna kniha sa venuje tlačiarni Pažického, fotografom, trhom a jarmokom, živnostníkom, miestnym osobnostiam, osadám, cirkvám a ich prínosu pre obyvateľov, výstavbe železnice a i. Osobnosti Myjavy rozdeľuje na rodákov pôsobiacich v meste a podľa ich prínosu pre samotnú Myjavu. Kniha podáva dobrý obraz vývoja Myjavy a Turej Lúky a vyzdvihuje stavebné úsilie obyvateľov viacerých generácií pri opakovanej prestavbe mesta.

Spolupráca autorov bola výborná, ale spoločne narážali na určitú neochotu myjavských fotografov poskytnúť fotografie, aj na iné pohľady niektorých publicistov, ktorí hodnotili napríklad stavebný vývoj Myjavy len negatívne bez zváženia reálnych možností tej ktorej doby. „Snažili sme sa predstaviť Myjavu ako krásavicu regiónu s možnosťami pre turistiku,“ vysvetľujú autori svoj pôvodný zámer.

Autori knihy od počiatku plánovali vydať knihu vlastným nákladom. Chodenie po sponzoroch označujú ako náročné, pokiaľ niet podpory z mesta. Samotná skutočnosť, že kniha vyjde vlastným nákladom, viedla autorov k textovému a obrázkovému zahusteniu knihy. Na jednej strane sa to môže zdať nesprávne, ale na druhej vysoko ekonomické pri šetrení papiera a z hľadiska čitateľského záujmu.

A ako hodnotí publikáciu Peter Brezina? „Nespornou prednosťou knihy je v prvom rade bohatá fotodokumentácia s vyše 1500 obrázkami, farebným odlíšením dejinných udalostí, citácií, spomienok a samotných faktoch o pohľadniciach a fotografoch. Prednosťou je i výberový vecný a menný register, ktorý na rozdiel od predchádzajúcich monografií umožňuje rýchlo vyhľadať problematiku, ktorá čitateľa zaujíma.“