Záhorská knižnica v Senici, Záhorské múzeum v Skalici,
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja,
Mestské centrum kultúry Malacky
a Mesto Senica


v y h l a s u j ú


13. ročník súťaže

K N I H A  Z Á H O R I A 2021 – 2022


AKÉ KNIHY MÔŽU BYŤ PRIHLÁSENÉ
 knihy, ktoré vyšli v rokoch 2021 – 2022 a sú úzko späté s regiónom Záhoria tematicky alebo osobou autora,
textovej alebo obrazovej časti,
 sú z oblasti beletrie, odborno-populárnej, vedeckej alebo detskej literatúry,
 majú pridelené medzinárodné číslo ISBN.


KTO MÔŽE PRIHLÁSIŤ KNIHU
 čitateľská verejnosť, sám autor, inštitúcie, vydavateľstvá, kníhkupci, distribútori, obecné a mestské úrady


AKO A DO KEDY PRIHLÁSIŤ
Jeden výtlačok prihlasovaného titulu je potrebné doručiť do Záhorskej knižnice do 31. januára 2023.

KTO NOMINUJE Z PRIHLÁSENÝCH KNÍH FINALISTOV
Zo všetkých prihlásených kníh vyberie porota zložená zo zástupcov organizátorov knihy, ktoré nominuje do
hlasovania verejnosti. Pri výbere nominovaných kníh zohľadňuje najmä hľadiská:
□ obsahová úroveň,
□ vizuálna úroveň (obrazové a grafické spracovanie),
□ spätosť s regiónom Záhoria,
□ prínos pre región Záhoria.

KDE NÁJDETE NOMINOVANÉ KNIHY
Nominované knihy budú predstavené na webovej stránke venovanej Knihe Záhoria.

KTO ROZHODNE O VÝSLEDKOCH
O Knihe Záhoria 2021 – 2022 rozhodne verejnosť internetovým hlasovaním. Hlasuje sa výberom jednej
z nominovaných kníh vo vybraných inštitúciách alebo virtuálne na webe Knihy Záhoria. Termín hlasovania
bude vopred zverejnený.
Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát a udeliť nominovaným knihám 1 hlas.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
Súťaž bude vyhodnotená v mesiaci jún 2023.