25. Návraty ku koreňom

Kvetoslava Jablonická:

Návraty ku koreňom

Petrus o. z., Prietrž, 2021

„Myšlienka napísať knižku Návraty ku koreňom vznikla pri výročí novej štátnej školy v obci Prietrž. Učitelia v každej škole viedli školské kroniky, ktoré zobrazovali život v škole, miestny kultúrny život a tradície obce, na ktorých sa zúčastňovali aj žiaci,“ približuje Kvetoslava Jablonická.

V kronikách autorku ako prvé zaujali informácie o veľkých počtoch žiakov vo vtedajšej triede. Nie každý má možnosť dostať sa k týmto kronikám a nie je možné ani si ich požičať, preto sa Kvetoslava Jablonická rozhodla vypísať tieto zaujímavosti a zostaviť z nich malú knižku obohatenú o niektoré ďalšie zaujímavosti obce.

Ako prvá sa autorke dostala do rúk kronika zo štátnej školy v obci, ktorá mala názov Masarykova štátna ľudová škola. V novopostavenej budove školy sa školský rok začal 1. septembra 1930 s počtom 149 žiakov. Miestny správca – učiteľ Samuel Hatala bol daný do výslužby a na jeho miesto bol vymenovaný Ján Erdéli. Keďže Prietrž je kopaničiarska obec, bola škola aj na kopaniciach vzdialených od obce 5 km, na Podhorí. Samozrejme, vtedy ešte nebola obec prepojená pevnými asfaltovými cestami. Počty žiakov sa pohybovali okolo 40 – 50, najviac to bolo v školskom roku 1933/4, kedy školu navštevovalo 56 žiakov. V päťdesiatych rokoch počty klesajú a posledným školským rokom bol 1966/7, následne bola škola zrušená. Do osady bola vybudovaná cesta a zaviedlo sa autobusové  spojenie na kopanice, takže deti mohli dochádzať do školy v obci.

Pred zriadením štátnej školy bolo vzdelávanie a školstvo riadené cirkvou v cirkevných školách, na kopaniciach v pokútnych školách, teda v domoch, kam prichádzali deti z osady a učil ich učiteľ. Takáto škola bola na Podhorí a v Horných Pasekách. 

„Prekvapením bola pre mňa Ľudová škola hospodárska, ktorá trvala v rokoch 1936 – 1937. Bol to typ strednej školy, v ktorej žiaci pokračovali v ďalšom vzdelávaní. Zapisovali sa tam dobrovoľne, podľa záujmu žiaka a uvedomelosti rodičov. Vyučovanie prebiehalo v odborných predmetoch – chov domácich zvierat, náuka o hospodárení, počty, jazyk, zdravoveda. Zriadenie tejto školy malo priaznivý vplyv na vývoj hospodárenia v obci. Zakladali sa rôzne spolky a družstvá,“ vysvetľuje Kvetoslava Jablonická, čo ju pri tvorbe publikácie zaujalo. Hodnotnú kroniku viedlo aj Jednotné roľnícke družstvo Prietrž s množstvom zaujímavých údajov, ktoré sa vďaka publikácii dostanú do prietržských domácností.

Kniha je spestrená obrázkami pôvodnej architektúry domov, ktoré sa zachovali a stoja bez väčších zmien v roku 2021. Zmienka je tu o bohatstve krojov a ich zachovaní, ukážky z bohatej zbierky čipiek, ďalej rozprávaním pamätníkov na život v minulosti a počas vojny.

Autorka je s vydaním knihy spokojná a dostáva pozitívnu spätnú väzbu od čitateľov. Keby ešte mohla, doplnila by niektoré zaujímavé údaje z knižočky o Horných Pasekách od Ing. Štefana Joríka z roku 2007, s citáciou na výučbu detí a spomienkami na vojnu.